ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมต้อนรับ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงาน ในการลงพื้นที่สถาบันการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
.
ในการลงพื้นที่สถาบันการศึกษาครั้งนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายและให้ความสำคัญด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยวและเมืองน่าลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข