ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้สนใจราคาผลผลิตกระท้อน จำนวน 95 ต้น น้ำหนักประมาณ 2,500 กิโลกรัม

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้สนใจราคาผลผลิตกระท้อน จำนวน 95 ต้น  น้ำหนักประมาณ 2,500 กิโลกรัม

ตามรายละเอียดแนบ