ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดเช่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดเช่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ