ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา  พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)