ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกวดสอบราคาคุรุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 850,000 (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกวดสอบราคาครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 850,000 (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ