ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเข้า-ออก ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเข้า-ออก ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเข้า-ออก ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเข้า-ออก ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ สขร1.ประจำเดือน ธันวาคม 2564

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ สขร1.ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้(กระถินเทพา) จำนวนประมาณ 100 ต้น

                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ (กระถินเทพา) จำนวน 100 ต้น  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้(กระถินเทพา) จำนวนประมาณ 11 ต้น

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ (กระถินเทพา) จำนวน 11 ต้น  

ประกาศผู้ชนะผู้สนใจเสนอราคาซื้อต้นไม้ (ยางพารา) จำนวน 34 ต้น

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้(ยางพารา) จำนวน 34 ต้น