ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 165 ต้น ต้นยางพารา จำนวน 20 ต้น ต้นกระท้อจ จำนวน 4 ต้น

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 165 ต้น ต้นยางพารา จำนวน 20 ต้น ต้นกระท้อจ จำนวน 4 ต้น ตามเอกสารแนบ

ประกาศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียดคามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 177 ต้น และต้นยางพารา จำนวน 58 ต้น

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 177 ต้น และต้นยางพารา จำนวน 58 ต้น ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 95 ต้น และต้นยางพารา จำนวน 58 ต้น

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 95 ต้น และต้นยางพารา จำนวน 58 ต้น ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจเสนอราคาซื้อต้นไม้กระถินเทพา ต้นยางพารา และต้นกระท้อน

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจเสนอราคาซื้อต้นไม้กระถินเทพา ต้นยางพารา และต้นกระท้อน ตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา ต้นยางพาราและต้นกระท้อน พื้นที่ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะประกาศขายต้นไม้กระถินเทพา  จำนวน 165 ต้น ต้นยางพาราจำนวน 20 ต้น ต้นกระท้อนจำนวน 4 ต้น

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเข้า-ออก ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเข้า-ออก ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ