ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา (ครั้งที่ ๒)

รับสมัครงาน - Thu, 05/23/2019 - 15:34

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา (ครั้งที่ ๒)

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน - Thu, 05/23/2019 - 15:32

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Wed, 05/22/2019 - 16:33

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ สังกัดศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน - Wed, 05/15/2019 - 11:42

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 3,110.00 บาท (ร้อยละ 5) ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันที่  16  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ถือว่าสละสิทธิ์จากการสอบคัดเลือกครั้งนี้        

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการพิจารณา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, May 15, 2019 - 11:30 to Sunday, May 19, 2019 - 11:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมรา จำนวน 3 ราย

รับสมัครงาน - Tue, 05/14/2019 - 16:19

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

หลักฐานการสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1  รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1  ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1  ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี           จำนวน  1  ฉบับ
 5. สำเนาใบปริญญา                                  จำนวน  1  ฉบับ
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)                จำนวน  1  ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ574.43 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครงาน - Tue, 05/14/2019 - 14:57

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกาษา

รับสมัครงาน - Mon, 05/13/2019 - 16:07

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกาษา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ101.48 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครงาน - Wed, 05/08/2019 - 08:14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ116.13 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ 2 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงาน - Tue, 05/07/2019 - 14:56

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ 2 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 05/03/2019 - 17:12

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Thu, 05/02/2019 - 15:34

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งวิชาการ)  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน

รับสมัครงาน - Thu, 05/02/2019 - 11:54

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

รับสมัครงาน - Thu, 05/02/2019 - 11:19

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒   คลิกที่นี่

 -ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  ๓  อัตรา

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน - Wed, 05/01/2019 - 14:47

วันเวลารับสมัคร         ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.   ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว
 • หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐานต่างๆ ภายในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือเกี่ยวกับงานช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ
แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, May 1, 2019 - 14:45 to Wednesday, May 22, 2019 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครงาน - Mon, 04/29/2019 - 14:57

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพุธที่  1  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.00 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

                ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   จำนวน  3,460.00 บาท

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการพิจารณา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 29, 2019 - 14:45 to 16:45

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๕ อัตรา

รับสมัครงาน - Fri, 04/26/2019 - 15:45

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง จำนวน 1 งาน

รับสมัครงาน - Wed, 04/24/2019 - 10:22

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  สาขาประมง จำนวน  1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ300.57 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครงาน - Thu, 04/18/2019 - 11:44

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนงานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมฯ

วัน - เวลา รับสมัคร                                   17 – 23  เมษายน  2562(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                   วันที่  24 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  29  เมษายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยการโรงแรมฯ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 17, 2019 - 11:45 to Friday, May 3, 2019 - 11:45