ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ พระสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipeline)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตฯ ร่วมกันจัดโครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipeline) ภายใต้ชื่อกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนในหัวข้อ การเรียนรู้ 4 หลักสูตร 4 คณะ ซึ่งได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง CB211 อาคารเรียนรวม (CB) ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากทั้ง 4 คณะ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมเดินวิ่ง 2019

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่ง 2019 ขึ้นทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมพิจารณารับฟังข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วย วทน. ประจำปี 2562 โดย มี รองศาสตราจารย์    จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม โดยมี คุณสุวิมล อินทะแสนผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษา

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/61

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/61 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม ตลอดจนมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เพื่อร่วมประชุมและติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม งานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานเกษตรแห่งชาติ 2562 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคระกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชใงคลศรีวิชัย เป็นปธธานในการประชุม ตลอดจนผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดำเนินการคักเลือหข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

การเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง นครศรีธรรมราช เขต 1

เมื่อวันที่  26 พฤษจิกายน 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทีทุ่งใหญ่ ได้ดำเนินการเลือกตั้งซ่อม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง นครศรีธรรมราช เขต 1 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่