ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดประชุมการนำเสนอความก้าวหน้า รอบ 10 เดือน "โครงกา

พิธีเปิด" ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อวยพร วงศ์กูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ โดยคณะกรรมธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ พร้อมด้วย ศ.คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้องเ ข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิท

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​รา​ชม​ง​คลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรี​ธรรมราช​ นำโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าเมือง จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช

อมรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักพิมพ์ Gale (Gale eBooks) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลรวมถึงฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์สำหรับสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 8 ฐานข้อมูล โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ทุกคณะให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (AR301) ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประชุมปฏิบัติการการปรับกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาร่วมกับชุมชน

วันที่ 5 ตุลาคม 2526 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยฝ่ายกิจการพิเศษจัดประชุมปฏิบัติการการปรับกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาร่วมกับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมAB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เกษียณสำราญ เบิกบาน วิถีไทย โดย มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ และ อาจารย์วรรณภา แซ่โล่ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร พื้นที่ทุ่งใหญ่

วันที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร พื้นที่ทุ่งใหญ่ ณ ห้องประชุม AB306 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านวิชาการและวิจัย ด้านงานกิจการนักศึกษา ด้านงานการคลัง และด้านงานบริหารนโยบายและแผน

กิจกรรมบริจาคโลหิต แบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยเด็ก โรคเลือด ในโครงการ “ปันโลหิต ให้น้อง”

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยเด็ก โรคเลือด ในโครงการ “ปันโลหิต ให้น้อง”เพื่อให้มีโลหิตรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่