Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

การศึกษา - Mon, 05/29/2017 - 16:36

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Thu, 05/18/2017 - 20:53

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Wed, 05/17/2017 - 19:13

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด

และโครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์

รายละเอียดและกำหนดการ ดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 2560.pdf21.81 KB กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 2560.pdf30.27 KB แผนที่โครงการเข้าค่ายคุณธรรม168.65 KB เรื่องทั่วไปนักศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สมัครเรียนคณะเกษตรศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถรายงานตัวด้วยตนเอง ณ งานบริหารวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6277 7123 (คุณดารุณี) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Tue, 05/16/2017 - 11:15

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2650 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นั้น

ในการนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2650 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นั้น

ในการนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของ Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย

การศึกษา - Tue, 05/16/2017 - 09:32
         ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Vishwakarma Institute เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT) โดยพิจารณาลดค่าเล่าเรียนลงครึ่งหนึ่งให้แก่นักศึกษา ขณะที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักศึกษา          ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยัง

read more

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/28/2017 - 11:36

   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Fri, 04/28/2017 - 11:31

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

การศึกษา - Fri, 04/28/2017 - 11:29

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนจากสมาชิก UMAP

การศึกษา - Fri, 04/21/2017 - 11:03
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งทุนจากสมาชิก UMAP Promgram C 2017 สำหรับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Super Short-Term Programs จำนวน 42 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ http://umap.org/programs/c/  ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://umap.org/forstudents/  และส่งใบสมัคร umap-is@umap.org และสำเนาแจ้ง akanit.kin@mua.go.th  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และ/หรือ 15 มิถุนายน 2560 (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

การศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Wed, 04/05/2017 - 15:04
รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
  • หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน
  • หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 10 คน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560   :  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  <<< ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

การศึกษา - Tue, 04/04/2017 - 11:28

      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship

การศึกษา - Fri, 03/17/2017 - 09:46
 ด้วย Ministry of Research, Technology, and Higher Eduction of the Republic of Indonesia ประสงค์จะมอบทุน KNB Scholarship ในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knb.ristekdikti.go.id   

Pages