Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธา

การศึกษา - Thu, 03/09/2017 - 11:24

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

การศึกษา - Wed, 03/08/2017 - 14:29

      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การศึกษา - Wed, 03/08/2017 - 14:25

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษา - Wed, 03/08/2017 - 14:24

      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

การศึกษา - Thu, 03/02/2017 - 15:02

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

การศึกษา - Wed, 03/01/2017 - 14:55

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Mon, 02/27/2017 - 11:15

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

การศึกษา - Mon, 02/27/2017 - 11:14

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

การศึกษา - Fri, 02/24/2017 - 16:40
 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา Fullbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ชื่อเดิม Open Competition Scholarship) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเดียดเพิ่มเติมจากระเบียบการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://goo.gl.H8AmVg ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

read more

การศึกษา-ตรัง: รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การศึกษา - Fri, 02/03/2017 - 10:34

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายชื่อ ดังแนบ

ข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรผู้สนใจศึกษาต่อDate: Friday, February 3, 2017 - 10:15 to Friday, April 21, 2017 - 10:15

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การศึกษา - Tue, 01/31/2017 - 14:30

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
4) สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08 6277 7123 (คุณดารุณี), 08 9866 3552 (คุณสุชาติ)

เอกสารแนบ:  รายชื่อและรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุน Darmasiswa Scholarship

การศึกษา - Wed, 01/11/2017 - 11:30
 สถานฑูตประเทศอินโดนีเซีย ประสงค์จะมอบทุน Darmasiswa Scholaship ประจำปี 2017/2018 ให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับความเดือดร้อน การคมนาคมหลายเส้นทางถูกตัดขาดส่งผลต่อการเดินทางของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา

การศึกษา - Mon, 12/19/2016 - 11:14

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมโยธา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดการรับสมัคร

Pages