Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)

ประกวดราคา - Fri, 11/17/2017 - 15:57

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง คูระบายน้ำ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 864,900.-  บาท&nb

read more

ประกวดราคา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 11/17/2017 - 14:49

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ:  20171117151930879.pdf

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน

ประกวดราคา - Fri, 11/17/2017 - 12:05

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน  วงเงินจ้าง 583,

read more

ประกวดราคา-ตรัง: ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 11/16/2017 - 15:03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการบริษัททัวร์จำลอง

ประกวดราคา - Thu, 11/16/2017 - 09:13

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการบริษัททัวร์จำลอง

เอกสารประกอบ:  20171116095517137.pdf

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน

ประกวดราคา - Wed, 11/15/2017 - 15:07

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 

ประกวดราคา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Wed, 11/15/2017 - 11:30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ:  20171115120312689.pdf

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านถนนชลาทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา - Mon, 11/13/2017 - 17:12

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ด้านถนนชลาทัศน์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 งาน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 2,746,300 บาท

ประกวดราคา - Wed, 11/08/2017 - 17:20

ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 งาน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 2,746,300 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา 097/2560 แบบรูปรายการ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 งาน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 2,746,300 บาท

ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 1200 เมตร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 งาน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 2,746,300 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา 097/2560 แบบรูปรายการ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 1,992,300 บาท

ประกวดราคา - Wed, 11/08/2017 - 17:11

ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 1,992,300 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา 96/2560 แบบรูปรายการ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 1,992,300 บาท

ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 870 เมตร ฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมัน งบประมาณประจำปี 2560 งบประมาณ 1,992,300 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา 96/2560 แบบรูปรายการ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคา - Wed, 11/08/2017 - 16:06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารประกอบ:  20171108165455691.pdf

Pages