Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ รั้วมหาวิทยาลัย

ประกวดราคา - Wed, 05/17/2017 - 11:25

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการ รั้วมหาวิทยาลัย   ปรากฏ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สงขลาจตุพร  (1999)  เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียม 2

ประกวดราคา - Thu, 05/11/2017 - 14:50

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียม  2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) &nbsp

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการ รั้วมหาวิทยาลัย

ประกวดราคา - Thu, 04/20/2017 - 16:28

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการรั้วมหาวิทยาลัย  วงเงินงบประมาณ  712,553.67 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โรงยิมเนเซียม 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Thu, 04/20/2017 - 16:22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้าง โรงยิมเนเซียม  2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ  

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกวดราคา - Wed, 04/19/2017 - 09:48

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง สอบราคาซื้อ software Microsoft campus Agreement จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคา - Tue, 04/18/2017 - 16:29

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง สอบราคาซื้อ software Microsoft campus Agreement จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 990,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

read more

ประกวดราคา-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโรงยิมเนเซียม 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e/bidding)

ประกวดราคา - Mon, 04/10/2017 - 15:00

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโรงยิมเนเซียม 2 โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  6,936

read more

ประกวดราคา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ชุด 28 รายการ

ประกวดราคา - Fri, 03/10/2017 - 15:22

ด้วย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 1 ชุด 28 รายการ ตามเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ชุด 28 รายการ

ด้วย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 1 ชุด 28 รายการ ตามเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา-ไสใหญ่: ประกาศสอบราคาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 80 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง

ประกวดราคา - Thu, 02/23/2017 - 15:07

ประกาศสอบราคาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 80 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศและเอกสารสอบ2.75 MB รายละเอียดครุภัณฑ์1.15 MB ข่าวประกวดราคา

Pages