Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English


 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Tue, 12/18/2018 - 16:10
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งานแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ2.19 MB BOQ3.58 MB แบบรูปรายการ11.85 MB แบบรูปรายการ21.61 MB แบบรูปรายการ31003.55 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกวดราคา - Tue, 12/18/2018 - 15:50
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ110.19 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และผดุงครรภ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ 2

ประกวดราคา - Tue, 12/18/2018 - 15:49
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และผดุงครรภ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ 2แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.87 MB รายละเอียดครุภัณฑ์520.59 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม ขนาด 120 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์

ประกวดราคา - Mon, 12/17/2018 - 17:11

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม ขนาด 120 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์

แนบไฟล์เอกสาร:  ห้องประชุม.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Monday, December 17, 2018 - 17:15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภฺมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน

ประกวดราคา - Mon, 12/17/2018 - 17:10

ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภฺมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ถนนคอนกรีต.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Monday, December 17, 2018 - 17:15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชดุปฏิบัติการสำรวจ จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคา - Mon, 12/17/2018 - 17:09

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชดุปฏิบัติการสำรวจ จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  สำรวจ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Monday, December 17, 2018 - 17:15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์สื่อนิทรรศการสัตว์ทะเลหายาก จำนวน ๑ ชุด

ประกวดราคา - Mon, 12/17/2018 - 17:08

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์สื่อนิทรรศการสัตว์ทะเลหายาก จำนวน ๑ ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  สื่อนิทรรศการ.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Monday, December 17, 2018 - 17:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งรั้วลวดหนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Mon, 12/17/2018 - 15:53

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งรัวลวดหนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  1  งาน  วงเงินงบประมาณ 1,190,500.- บาท

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Mon, 12/17/2018 - 15:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมคณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ111.35 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาซื้อข้อสอบมาตรฐานทางไอทีสำหรับบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 3000 ชุด

ประกวดราคา - Mon, 12/17/2018 - 13:55

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องประกวดราคาซื้อข้อสอบมาตรฐานทางไอทีสำหรับบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 3000 ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 12/14/2018 - 17:05

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศกวดราคา เอกสารสอบราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Fri, 12/14/2018 - 17:00

ประกาศ ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศ ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการและส่งเสริมธุรกิจอาหาร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและสารสนเทศ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 12/14/2018 - 16:34
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและสารสนเทศ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ1.82 MB รายละเอียดครุภัณฑ์1004.74 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เืพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๙ รายการ

ประกวดราคา - Fri, 12/14/2018 - 16:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เืพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๙ รายการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ129.41 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED พร้อมติตตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 12/14/2018 - 15:12
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED พร้อมติตตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท ...

ประกวดราคา - Fri, 12/14/2018 - 14:56

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ตามละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  วงเงินงบประมาณ 742,300.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ตามละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศผู้ชนะข่าวประกวดราคา

Pages