ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 09/25/2020 - 14:05

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  2,050,000.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Thu, 09/24/2020 - 18:33

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๔,๓๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Thu, 09/24/2020 - 18:21

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๔,๓๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๔,๓๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๔,๓๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 09/24/2020 - 15:11

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.19 MB รายละเอียดครุภัณฑ์1.44 MB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบอัดอากาศในงานอุตสาหกรรมเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 09/24/2020 - 13:30

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ระบบอัดอากาศในงานอุตสาหกรรมเรือ จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,105,000.- บาท&nbs

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องกลดาดฟ้าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 09/24/2020 - 13:28

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องกลดาดฟ้าเรือ จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  3,000,000.- บาท  ราคากล

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยวเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 09/24/2020 - 13:25

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยวเรือ จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  2,500,000.-  บ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 3 อัตรา

ประกวดราคา - Wed, 09/23/2020 - 16:45

ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน  3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  img-200916111441.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Wednesday, September 23, 2020 - 16:45

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเรือช่วยวิชีวิต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 09/23/2020 - 15:35

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเรือช่วยชีวิต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  7,0

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ชุุดปฏิบัิการเครื่องจักรกลเรือ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 09/23/2020 - 15:30

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลเรือ จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  15,589,900.- บาท&nbs

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติทักษะงานขึ้นรูปชิ้นส่วน จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 09/23/2020 - 15:28

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติทักษะงานขึ้นรูปชิ้นส่วน จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ  2,500,000.- บาท&nbsp

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Tue, 09/22/2020 - 15:54

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๓,๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท ...

ประกวดราคา - Tue, 09/22/2020 - 15:21

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๓,๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๓,๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๓,๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคากลางข่าวประกวดราคา