ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและประมวลผลสัญญาณดิจิตตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 01/17/2020 - 17:16

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและประมวลผลสัญญาณดิจิตตอล จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบปร

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน

ประกวดราคา - Fri, 01/17/2020 - 17:12

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ จำนวน 1 คัน  วงเงินงบประมาณ  2,100,000.- บาท ราคาก

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครืองจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 01/17/2020 - 17:10

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  4,228,500.- บ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้องกันเครือข่ายระดับสูง (Next Generration Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 01/17/2020 - 17:07

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ป้องกันเครือข่ายระดับสูง (Next Generration Firewall)  จำนวน 1 ระบบ  วงเงินงบประม

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปรับปรุงขยายเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Fri, 01/17/2020 - 17:03

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงและขยายเครือข่ายไร้สาย วงเงินงบประมาณ  5,129,000.- บาท  ราคากลาง  6,

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคา - Thu, 01/16/2020 - 11:57

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ แผนข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคา - Thu, 01/16/2020 - 11:54

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ แผนข่าวประกวดราคา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ แผนข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา - Wed, 01/15/2020 - 17:49

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรี โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่  แต็ง มิวสิค  เสนอราคา  1,380,000.- บ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและทำความสะอาดหัวฉีดดีเซลระบบคอมมอนเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 01/15/2020 - 17:44

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและทำความสะอาดหัวฉีดดีเซลระบบคอมมอนเรล จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  950,000.-  บาท ราคากล

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 01/15/2020 - 17:41

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ  2,500,000.- บาท  ราคากลาง  2,

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เคมีสิ่งทอขนาดห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 01/15/2020 - 17:37

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศซื้อครุภัณฑ์เคมีสิ่งทอขนาดห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ  2,500,000.- บาท  ราคากลาง&nbsp

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 01/15/2020 - 16:58

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ  2,500,000.- บาท  ราคากลาง  2,767,876.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ประกวดราคา - Wed, 01/15/2020 - 14:30

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ502.45 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย rack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Tue, 01/14/2020 - 16:43

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย rack  จำนวน 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ  740,000.- บาท  ร

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องมือกลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Tue, 01/14/2020 - 16:41

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ประกาสร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซิ้อชุดปฏิบัติการเครื่องมือกล จำนวน  1  ชุด  วงเงินงบประมาณ  5,000,000.- บาท&nbsp

read more