ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินด้านสุขอนามัย COVID-19 เตรียมพร้อม On Site

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป และบุคลากร ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอทุ่งใหญ่
.

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยในพิธีมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แบ่งปันของขวัญวันเด็กเพื่อเด็กพิการ ฟังปาฐกถาธรรมและพิธีทางศาสนา โดย พระครูพิสิฐปุญญากร (วีรพงศ์ วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (ไสหร้า) ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

 

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบ On Site

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

 

โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) อำเภอทุ่งใหญ่

 

โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) อำเภอทุ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ 9 เมษายน 2564

          มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กับกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ และประกอบพิธีทางศาสนา ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นำโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณบดี คณาจารย์ รวมไปถึงบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งมีพิธีกรรมทางศาสนา การสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

 

เสวนาวิชาการ เรื่องการจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมฯ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม และการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020" ภายใต้โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม AB306 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

 

กิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน 2564

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร 2 เมษายน 2564

         พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ประธานในพิธี อ.สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

          โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ผศ.สมคิด ชัยเพชร ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวเปิดโครงการ แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อด้วยพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา รางวัลผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น และรางวัลกิจกรรมดีเด่น หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด เป็นการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนานักศึกษากับการทำงาน วิทยากรโดย

ฝึกอบรม การผสมเทียมและ การจัดการการสืบพันธุ์โค-กระบือ

          โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช" ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 โดย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่